Convocadas las líneas de Aportaciones Reintegrables del ICEC en el ámbito de la música

Son de tramitación telemática obligatoria

1. Aportacions reintegrables a projectes culturals

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes culturals que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa, i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural.

A qui va dirigit?
A persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fer activitats de producció, distribució, comercialització de béns de consum cultural. També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 23 de febrer al 5 d'octubre de 2017
+ info 

 

2. Aportacions reintegrables a festivals i cicles musicals

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a festivals o cicles musicals que es duguin a terme a Catalunya. 

A qui va dirigit?
Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o activitat la realització de festivals o cicles musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts a les bases generals i en aquestes bases específiques.
No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions regulades en aquestes bases les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Termini per sol·licitar la subvenció: 23 de febrer al 15 de març de 2017, ambdós inclosos
+ info
 

3. Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:
  • Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
  • Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.
  • Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya
No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

A qui va dirigit?
A empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.
Pel que fa als ajuts per concerts d’orquestres simfòniques també poden presentar sol·licituds les entitats privades sense afany de lucre.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen unions  temporals d’empreses (UTE).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 23 de febrer al 18 d'abril de 2017
+ info
 

4. Aportacions reintegrables a projectes de l'àmbit discogràfic o de producció musical

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin, conjuntament o alternativament, en:
a) La producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del suport, sigui físic o digital, o del format.
b) Produccions exclusivament musicals o musicals amb imatge.
c) Projectes adreçats a millorar la rendibilitat dels fonogrames o enregistraments musicals o videogràfics.
d) Adaptació de catàlegs a qualsevol tecnologia nova o preexistent que tingui per objectiu millorar l’accés del públic a la música enregistrada o la rendibilitat de l’accés.
e) Activitats que permetin augmentar els usos de la música enregistrada, incentivar reproduccions o millorar la rendibilitat dels drets, independentment de si existeix suport o no. 

A qui va dirigit?
A empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames, independentment del seu suport, o de produccions musicals i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció, l’edició, la promoció i la comercialització de fonogrames independentment del seu suport, o de produccions musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).
No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, així com les administracions públiques i ens que en depenen.

Termini per sol·licitar la subvenció és del 23 de febrer al 27 de març de 2017, ambdós inclosos.
+ info