Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament. Termini: del 8 al 28 de maig

L’objecte d’aquestes bases és promoure el treball individual d’una persona física o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també  dóna suport a projectes que promoguin els nous sectors creatius.

 

Les modalitats de subvenció són les següents:

 

a) Beques per a projectes de recerca i innovació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l’àmbit de les arts visuals i dels nous sectors creatius. Aquesta modalitat de beques dóna suport a la conceptualització, la creació i el desenvolupament del projecte artístic previ a la producció.

 

b) Beques per a projectes de recerca i innovació en l’àmbit de les arts escèniques. Aquesta modalitat de beques dóna suport a projectes de recerca, innovació i creació en l’àmbit de la dansa, el teatre i el circ que comportin un treball d’investigació dels llenguatges artístics sobre els quals es treballa, vinculats o no a una producció. En el cas de processos de creació d’espectacles només es dóna suport a la concepció de la idea i a tota la investigació i experimentació prèvia a la producció.

 

c) Beques per a projectes de recerca i innovació en l’àmbit de la música. Aquesta modalitat de beques dóna suport a la creació compositiva d’obres originals, excepte les revisions, versions o instrumentacions posteriors d’obres del mateix autor o d’obres preexistents d’altres autors. El resultat final ha d’ésser una partitura; en el cas d’obres electroacústiques que no comptin amb partitura, el resultat ha d’ésser una creació en un suport d’àudio.

 

d) Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics, historiadors, comissaris, etc., que duguin a terme un treball d’investigació teòric en els àmbits de la cultura artística, humanista, del pensament i dels nous sectors creatius, amb la finalitat de presentar-lo públicament.

 

Els projectes es poden fer en la submodalitat de residència. Es tracta de projectes que es duguin a terme en col·laboració amb una institució cultural o de recerca de reconeguda trajectòria en l’àmbit de la recerca, d’àmbit públic o privat, que ha de posar a disposició de l’investigador o creador els recursos necessaris per desenvolupar el seu treball, així com fer-ne el seguiment i la valoració. No s’entenen com a residències els treballs i projectes desenvolupats en espais propis.


A qui va dirigit

Poden optar a aquestes beques les persones físiques domiciliades a Catalunya o amb domicili fora de Catalunya, però que conservin el veïnatge civil català.

També hi poden optar les agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, tinguin les condicions que exigeixen l’apartat 2.1 i la resta de les bases.

 

En el cas de projectes realitzats per diferents persones físiques és obligatori que els sol·licitants es presentin com a agrupacions de persones físiques. En cas de no fer-ho, la sol·licitud s’ha d’inadmetre.

Termini de sol·licitud: del 8 al 23 de maig de 2018.